תקנון ותנאים כלליים

הסכם ותנאי הזמנה

 1. פתח דבר: עצם החתימה על אישור הזמנה וטופס גילוי נאות או אך קבלתם או מסירת פרטי תשלום או לקיחת חלק בקבלת השירותים מבטאים את הסכמתו המלאה והמפורשת של המזמין/הנוסע/המטייל לכל התנאים המפורטים באישור ההזמנה ובתנאי ההזמנה, אשר מהווים, יחד עם שוברי ספקי השירותים, את חוזה ההתקשרות שבין המזמין והנוסעים לבין פוטוטבע בע”מ, ח.פ. 514883289 (להלן: “פוטוטבע“). לא תתקבל כל טענה כי המזמין/הנוסע לא קרא ו/או לא הסכים לחוזה זה על תנאיו, קודם ביצוע ההזמנה.
 2. פוטוטבע מארגנת ומבצעת את הטיול וכן מזמינה עבור הנוסע שירותי תיירות בהתאם לפרטים המפורטים בהזמנה באמצעות ספקי תיירות ונותני שירותי תיירות המוכרים כאמינים ומקצועיים. כל הזמנה היא בגדר בקשה בלבד עד לקבלת אישורים סופיים מן הסיטונאים ונותני השירותים וכל עוד לא ניתן אישור של ספקי השירותים לבקשה חשבונו של המזמין לא יחויב.
 3. מובהר בזאת כי עד לקבלת אישור סופי יכול המחיר להשתנות על פי דרישה של ספקי השירותים, וכי במקרה של שינוי כאמור תינתן למזמין האפשרות לבטל את ההזמנה ללא חיוב.
 4. כל המידע המוצג על ידי פוטוטבע אודות השירותים המוצעים מבוסס במלואו על המידע המתקבל על ידי הספקים השונים. אחריות פוטוטבע למידע זה מוגבלת לעובדה שמקורו בספקים אלו, ולכך שנמסר למזמין במלואו. פוטוטבע לא תישא בכל נזק שיגרם למזמין כתוצאה מצריכת השירותים באשר הם, ובכלל זה: טיסות, העברות ואמצעי תחבורה אחרים, מקומות לינה, אתרים, טיולים, שירותים אתגריים, אטרקציות ושירותי הסעדה.
 5. במקרה של בקשה מיוחדת של הנוסע, מתחייבת פוטוטבע להעביר את הבקשה לספק השירות, אולם לא תהיה מצידה התחייבות כלפי הנוסע למילויה, אלא אם אושר לנוסע בכתב כי בקשתו תקוים. כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות חיוניות לנוסע מפאת צרכיו הייחודיים, תבדוק פוטוטבע עם ספק השירות האם ניתן לקיים את בקשת הנוסע, ותודיע על תוצאות בדיקתה לנוסע טרם אישורה הסופי של הבקשה. בכל מקרה שלא ניתן אישור סופי לבקשה של נוסע, כולה או חלקה, חשבונו של הנוסע או המזמין לא יחויב עד לקבלת אישור מכל ספקי השירותים דרכם הוזמן השירות. במידה ולא ניתן אישור מספקי השירותים לבקשה של הנוסע, כולה או חלקה, תוך 72 שעות, הבקשה אינה מחייבת.
 6. אישה הרה מחויבת ליידע בדבר הריונה קודם לביצוע ההזמנה. נשים בהריון החל משבוע 24 חייבות להתייצב לכל טיסה כשבידן אישור רפואי מטעם גניקולוג בשפה האנגלית על תקינות ההריון ועל אי מניעה מבחינתן לעלות לטיסה. החל משבוע 27 ומעלה אישה בהריון אינה רשאית להתקבל לטיסה. בהפלגות נופש נדרש אישור דומה עד שבוע 22 ומעבר לשבוע 22 אישה בהריון אינה רשאית להשתתף בהפלגה.
 7. טיסות: הטיסות המוצעות הינן באחריותן הבלעדית של חברות התעופה השונות. שעות, מועדים ומספרי הטיסות, חברות התעופה ומסלוליהן, לרבות נחיתות הביניים, עלולים להשתנות, ולעיתים ללא כל הודעה מוקדמת. פוטוטבע אינה נושאת באחריות לשינויים שיחולו בטיסות ועל כן לא תוכל להיעתר לבקשות על החזרים ו/או פיצוי בגין שינויים שחלו בשעות הטיסות ו/או ביטולי טיסה ו/או תשלום שישלם הנוסע במלון על דחיית המועד לפינוי החדר, אובדן לילה במלון, ארוחות נוספות וכיו”ב. האמור בסעיף זה אינו מונע כל תרופה בדין כנגד חברת התעופה בגין השינוי. כמובן שפוטוטבע תסייע לנוסע בכל עניין שתידרש לו לצורך מימוש זכאותו של הנוסע למול חברת התעופה.
 8. במקרים בהם הנוסע אינו חוזר עם הקבוצה או שהטיול אינו כולל טיסה קבוצתית, חלה על הנוסע החובה לאשרר את טיסת החזרה 72 שעות לפני מועד הטיסה, ולהתעדכן אודות השינויים בפרטי הטיסה. אשרור הטיסה מתבצע מול משרדי הקשר ביעד הרלוונטי.
 9. הזמנות לארוחה כשרה ו/או צמחונית בטיסה הינן בגדר בקשה בלבד ופוטוטבע אינה אחראית לאי אספקתה של ההזמנה, אלא רק להעברת ההזמנה לחב’ התעופה בהתאם לנהלים של חברת התעופה. ישנן טיסות שכר שבהן לא מוגש אוכל ו/או לחלופין מוגש אוכל בתשלום. פוטוטבע תעביר את המידע המצוי בידיה.
 10. שינוי בשיעור המסים וההיטלים הכלליים המוטלים על פי דין – ההפרש הנובע מהשינוי בגובה הרכיבים ישולם למזמין או לפוטוטבע, לפי העניין (ירידה או עליית מחיר מיום אישור ההזמנה ועד ליום אספקת השירותים).
 11. תוספת דלק (נקבע על ידי חברות התעופה ולא על-פי דין) – היה ובוצע תשלום ו/או כרטוס, לא יחול שינוי במחיר הכרטיס שישולם על-ידי המזמין. במקרה של תוספת דלק שנכנסה לתוקף בטרם תשלום או כרטוס, רשאית פוטוטבע לחייב המזמין בהפרש, אולם למזמין תינתן אפשרות לבטל הזמנתו ללא חיוב בדמי ביטול בתוך יומיים מיום ההודעה על התוספת, ובתנאי שבינתיים לא נעשה כרטוס על פי הוראת המזמין. במקרה של הפחתת דלק לפני שנעשה כרטוס יופחת מחיר כרטיס הטיסה בהתאם.
 12. הנוסע מוזמן להתעדכן על ידי המדריך ו/או צוות פוטוטבע בנושא גודל הכבודה והמשקל המותר. אין פוטוטבע אחראית על כל אובדן ו/או איחור ו/או היזק לכבודה. הטיול לא יוכל להתעכב במקרה שכזה. חריגות עלולות לגרום להוצאות כספיות מיותרות.
 13. לינה: דירוג מקומות הלינה נקבע ע”י משרד התיירות המקומי בכל מדינה ומדינה ואינו ניתן להשוואה עם מקומות לינה בין מדינות שונות. יובהר ויודגש, כי בתי המלון ודרגת האוכל משתנים בהתאם ליעד ותכנית הטיול ועלולים להיות רחוקים מהסטנדרטים המוכרים למטייל מישראל. ביעדים מסוימים תשתית המלונות נמוכה והאוכל דל ומצומצם.
 14. האחריות על שיבוץ החדרים במקום הלינה ו/או תקינות המתקנים ו/או השירות במקום הלינה לרבות מערכות המיזוג והחימום ושעות ההפעלה הינה באחריות מקום הלינה ו/או ספק השירותים בלבד. במקרה של בקשה מיוחדת של הנוסע תדאג פוטוטבע להעביר את הבקשה לספק השירות או למקום הלינה, אולם לא תהיה מצידה התחייבות כלפי הנוסע למילויה, אלא אם אושר לנוסע בכתב כי בקשתו תקוים. כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות חיוניות לנוסע מפאת צרכיו הייחודיים תבדוק פוטוטבע מול ספק השירות האם ניתן לקיים את בקשתו, ותמסור הודעה על תוצאות בדיקתה לנוסע טרם אישורה הסופי של ההזמנה.
 15. נוסע בודד ישוכן בחדר עם נוסע אחר מהקבוצה. נוסע המעוניין בחדר ליחיד, חייב להזמין זאת מראש, תמורת תשלום נוסף. אין פוטוטבע מתחייבות לקבל או לאשר הזמנת חדר ליחיד לכל נוסע שיבקש זאת. יתכנו מקרים חריגים בהם מטייל שהזמין חדר ליחיד ישוכן בחלק קטן של הטיול בחדר זוגי עם מטייל נוסף או שניים. במקרה כזה יוחזר לנוסע ע”י פוטוטבע החלק היחסי של תשלומו עבור תוספת לחדר יחיד, באופן יחסי לאותם ימים בהם לא שהה בחדר ליחיד.
 16. פוטוטבע אינה אחראית במקרה של מטרד עקב שיפוצים ו/או בנייה במקום הלינה או בסמוך לו, ובלבד שמסרה לנוסע בעת ביצוע ההזמנה כל מידע שידעה או שהיה עליה לדעת אודות מטרד כאמור.
 17. חלוקת החדרים מתבצעת ע”י מקום הלינה ואין הדבר בשליטת פוטוטבע. ייתכנו מקרים בהם יקבל הנוסע חדר פחות טוב מהרמה הכללית של מקום הלינה או מחדרים שקבלו נוסעים אחרים. אין אפשרות להבטיח אגף מסוים או קומה מסוימת או חדר מסוים.
 18. הנהלת המלון רשאית בכל עת לסגור זמנית מתקנים ו/או להפסיק מתן שירות כל שהוא, ואין לפוטוטבע כל אחריות למצבים אלה, אלא אם ידעה או היה עליה לדעת על כך מראש.
 19. מסמכים, דרכונים ואשרות כניסה: הוצאת דרכון, הארכת תוקפו והנפקת אשרות כניסה ו/או תעודות מעבר ו/או ויזות לישראל ולחו”ל הינן באחריותו של הנוסע. על הדרכון להיות בתוקף לפחות 6 חודשים מיום היציאה ולמשך כל השהות בחו”ל. במדינות מסוימות תוקף האשרה אינו זהה לתקופת השהייה המותרת ועל כן יש לשים לב לכך בעת הכניסה לכל מדינה שם נקבע הדבר. תשלום עבור אגרות, היטלים, ודמי טיפול בדבר הוצאת/הארכת דרכון והנפקת אשרות כניסה, יגבו בנפרד ע”י פוטוטבע, ככל שיתבצע על ידה ולא באופן עצמאי על ידי הנוסע. מובהר לנוסע כי במידה ולא יסדיר עניינים אלו, יתכן שלא יוכל לצאת את ישראל ו/או להיכנס אליה ו/או ליעד אחר והאחריות המלאה עליו. על הנוסע לבדוק כי השמות בהזמנה תואמים את השמות בדרכון. המידע באתר ובתנאים הנו לבעלי דרכון ישראלי תקף בלבד ועל כן חובה על הנוסע לציין אם הנו בעל אזרחות זרה/כפולה/דרכון זר/תעודת מעבר/תעודת עולה. אזרח ישראלי מחויב, בין אם הוא נושא אזרחות אחרת בנוסף ובין אם לאו, להיכנס ולצאת מגבולות ישראל באמצעות דרכון ישראלי בלבד.
 20. על הנוסע לבדוק כי השם בהזמנה תואם את השם בדרכון וכי אשרת הכניסה ליעד בתוקף למשך כל הטיול.
 21. על הנוסע לבדוק את חומרי הנסיעה מיד עם קבלתם מפוטוטבע ולוודא כי כל המסמכים הרלוונטיים בידיו, ובכלל זה כי הפרטים הרשומים בהם תואמים את ההזמנה.
 22. המידע שבאתר האינטרנט של פוטוטבע הינו דינאמי ומשתנה מעת לעת. המידע המצוי באתר אינו בגדר ייעוץ ואינו סופי אלא מבוסס על המידע המצוי בעת כתיבתו וכפי שנמסר מספקי השירותים ומתעדכן כל העת. לפיכך, אין להתייחס למידע כמוחלט ו/או מחייב. המידע המדויק והעדכני יימסר בסמוך לפני ביצוע ההזמנה והמידע המחייב הנו המידע שיופיע במסמך ההזמנה ובטופס גילוי נאות בלבד.
 1. ביטוח: בסמוך לאחר ביצוע ההזמנה, הנוסע מחויב לבטח עצמו ועל חשבונו, בביטוח אישי מקיף ונרחב הכולל בין היתר ביטוח רפואי לפעילויות אתגריות, ביטוח מטען וביטוח ביטול הזמנה המתאים לאופי הנסיעה (מומלץ לרכוש פוליסה אתגרית מותאמת ומקיפה הכוללת כיסוי חילוץ, הטסה רפואית והמשך טיפול בישראל (.פוטוטבע אינה מבטחת או מספקת כל כיסוי ביטוחי למטיילים
 2. השתתפות בטיול: פוטוטבע רשאית לדרוש אישור רפואי כתנאי קבלה לטיול. פוטוטבע רשאית לדחות בקשת הזמנה ו/או לסרב לשתף נוסע אשר אינו מסוגל לעמוד בתכנית הטיול או בסבירות גבוהה עלול להפריע למהלכו התקין של הטיול. הוא הדין באשר לזכות להפסיק את השתתפותו של נוסע אשר התנהגותו או מצב בריאותו מונעים המשך השתתפותו בטיול או פוגעים או עלולים לפגוע בנוסע עצמו, במדריך או במשתתפים אחרים, וכל זאת על פי שיקול דעתו הבלעדי של מדריך הטיול, לאחר התייעצות עם הגורם הממונה בפוטוטבע, בהתאם לסעיף 6 לחוק שירותי תיירות הקובע כי מי שעוסק בשירות תיירות לא יסרב סירוב לא סביר לספק שירות שבתחום עיסוקו וכן בהתאם לחוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, תשס”א – 2000. במקרה כגון דא ההוצאות יושתו על הנוסע.
 3. חובה על הנוסע להודיע, בטרם הרשמתו וכן בזמן הטיול, על כל מגבלה פיזית, או בריאותית ו/או נפשית ו/או כל מגבלה שהיא שיש בה כדי להכביד או להקשות על השתתפותו של הנוסע. ידוע לנוסע שהסכמת פוטוטבע לרושמו, נסמכת על כך שבהעדר הודעה כאמור, הנוסע אינו מוגבל באופן כלשהו מלהשתתף בטיול. כל תקלה ו/או הוצאה שתגרם כתוצאה ממצבו הרפואי ו/או הנפשי של הנוסע, תחול על הנוסע בלבד, שמבין את הפעילויות והסכנות הגלומות בטיול ומצהיר כי הוא כשיר מכל בחינה שהיא ובעיקר מבחינה בריאותית.
 4. כל מדינת יעד (בדגש ובפרט מדינה לה נדרשת ויזת כניסה) רשאית לסרב, בכל שלב (לפני הטיול או לאחר היציאה מישראל), כניסת מטייל לשטחה ולפוטוטבע לא תהא אפשרות לזכות את הנוסע בגין נזקיו מאחר שהנושא אינו בשליטתה ואין באפשרותה להשפיע באופן כלשהו באשר להחלטה בעניין.
 1. לוח הזמנים בטיול הינו בחשיבות עליונה. לא יתאפשר להמתין למאחרים ומתעכבים. הנוסע מתחייב להקפיד להתייצב בשעה היעודה לשעות המפגש של הקבוצה ואם לא יעשה כן, הוא עלול להיחשב כמי שמוחל על זכותו להשתתף בפעילות המתוכננת. אם נבצר מהנוסע לעשות זאת מסיבות שאין לו שליטה עליהן, הוא צריך לדאוג להביא את הדבר לידיעת צוות פוטוטבע או לאחד מחברי הקבוצה, על מנת שיהיה ברור שהוא עומד להצטרף תוך זמן קצר. בכל מקרה שנוסע בחר לטייל בגפו, הוא נושא בלעדית באחריות לכך. במידה וניתן זמן להסתובבות עצמאית בשטח, באחריותם של המטיילים לוודא כי הבינו את נקודת המפגש של הקבוצה ואת דרכי החזרה אליה.
 2. פרטים מעודכנים, מידע וסקירה כללית על הטיול והיעד יינתנו במפגש שייערך בטרם היציאה לטיול. ההשתתפות במפגש זה הינה אקוטית להצלחת הטיול. בטיולים בהם לא יתקיים מפגש קבוצה יועברו הסברים בכתב ו/או תערך שיחה טלפונית מקדימה.
 3. אחריות לנזקים: אין פוטוטבע אחראית לנזקי הנוסע שייגרמו כתוצאה מנפילה, מתאונות, מחלות, אשפוז, הוצאות רפואיות, נזק למטען, אי ביצוע או ביצוע לקוי, אי נוחות או כל נזק ישיר או עקיף העלול להיגרם לנוסע במהלך טיול. למען הסר ספק יובהר ויודגש, כי פוטוטבע אינה נושאת באחריות באשר לנזק שייגרם לציוד המטיילים בכלל ולציוד הצילום בפרט.
 4. כבכל טיול, על אחת כמה וכמה ליעדים מרוחקים, כאלו בהן שירותי התיירות, החילוץ, הפינוי והרפואה אינם ברמה מערבית אלא ברמה הנחותה ביותר, או כאשר מדובר בפעילויות בהן יש סיכון, ישנן תקלות וסכנות שבדרך: מזג אוויר קיצוני וקשה, תשתית גרועה, בעלי חיים מסוכנים וגם תקלות העלולות להתרחש במקומות וזמנים לא צפויים ובפעילות יומיומית. אלו עלולים לגרום לפגיעה חמורה ואף חמור מכך. חשוב להיות מודע לסכנות אלו. באחריותם של המטיילים לוודא כי קיבלו את כל המידע הדרוש להם לפני היציאה לטיול באשר לאלו וכמו כן לרכוש ביטוח רפואי מתאים (כגון ביטוח ספורט אקסטרים, ספורט חורף וכ”ו), המכסה את כל היעדים והפעילויות הכלולות בטיול. המצטרף לטיול מצהיר כי הוא מודע לכל הסכנות הברורות והפחות צפויות, הוא מבין את הסיכון בהשתתפות בטיול וכי הוא בלבד ישא בכל נזק שייגרם לו.
 5. מובהר ומודגש בזאת כי לא יינתנו החזרים כלשהם בגין אי צריכת שירותים ו/או הפסקת טיול עקב מחלה, פציעה, או כל סיבה אחרת כלשהי. אין ולא תהיינה לנוסע תביעות מכל סוג שהוא, כספיות או אחרות, העלולות לנבוע מהשירותים או בקשר אליהם כנגד פוטוטבע, עובדיה, שליחיה, נציגיה או מי מטעמה. תנאי מסמך זה הם המחייבים ואין בסמכות מאן דהוא, אף מטעם פוטוטבע, להסכים לכל סטייה מתנאים אלו.
 6. פוטוטבע ו/או נציגיה אינם אחראים להפסדים כספיים ו/או הוצאות נוספות שייגרמו עקב איחורים, שינויים או ביטולים ו/או בשל קצב התקדמות איטי של הקבוצה. הפסדים ו/או הוצאות כספיות כאלה יחולו על הנוסע.
 7. לפוטוטבע נשמרת הזכות לערוך שינויים בתוכנית הטיול, אשר לדעתה הינם הכרחיים ו/או רצויים להמשך ניהולו התקין ו/או מסיבה כלשהי אחרת. ייתכנו מיקרים שבהם לא ניתן יהיה לבקר באתרים המפורטים במסלולו של כל טיול וטיול. פוטוטבע אינם מחויבת בכל החזר לנוסע הנובע משינויים כאמור.
 8. פוטוטבע תעשה כל מאמץ לבצע את התכנית כמתוכנן, אולם ייתכנו שינויים בהתאם לחברות התעופה, הספק המקומי, לאישורים של הרשויות המקומיות, מזג אוויר, זמינות נושאי הצילום בשטח, החלטות המדריך ותנאים נוספים. בכל מקרה, החלטת המדריך בשטח הינה ההחלטה הקובעת. פוטוטבע אינה יכולה להבטיח לצפות או לצלם בעל חיים כזה או אחר, לצפות בתופעות טבע או להבטיח דבר כלשהו שלא תלוי לחלוטין בשליטת פוטוטבע. על כן, סדר הפעילויות, משכן וקיומן באופן כללי, נתון לשינויים. ההחלטה הסופית על שינויים היא של המדריכים המקומיים וצוות פוטוטבע. כל שינוי, איחור או מחדל לא יהווה עילה לתלונה כנגד פוטוטבע.
 9. בחלק גדול מאזורי השהייה ואתרי התיירות קיימים קטעים מסוכנים. בקטעים אלו העובר על אזהרות נציג פוטוטבע וההנחיות של המקום עושה זאת באחריותו הבלעדית.
 10. כחלק מאופי כלל הטיולים בפוטוטבע, בחלק מהזמן, המטיילים יסתובבו באופן עצמאי ולבד בשטח. על המטיילים להבין את הסכנות הגלומות בכך, להפעיל שיקול דעת ולהיות אחראים מלאים לביטחונם.
 11. למען הסר ספק מוסכם ומודגש, כי המזמין ו/או הנוסעים יהיו האחראים הבלעדיים לכל נזק כספי ו/או אחר שייגרם בשל מעשה או מחדל של המזמין ו/או הנוסעים במהלך שהייתם בחו”ל, כגון: נזקים לבתי המלון, לרכבים, לאתרים ולאנשים. המזמין ו/או הנוסעים מתחייבים לשלם בעד הנזק ולפצות את הניזוק מייד עם קבלת דרישה לכך.
 12. בריאות, תרופות וחיסונים: חובה על הנוסע לעדכן את פוטוטבע באשר למגבלות רפואיות פיזית ו/או נפשית ו/או כל מגבלה אחרת שיש בה כדי למנוע את מימוש הטיול, ולעניין זה חלה על הנוסע חובת הגילוי בחוק חוזי הביטוח. אישה בהריון מחויבת באישור הריון תקין בשפה האנגלית המאשר לה לטוס ובכל מקרה העלתה לטיסה כפופה לאישור חברת התעופה. על הנוסע לבדוק את הצורך בתרופות וחיסונים ליעד ולהביא תרופות אישיות על פי צרכיו והרגליו. באחריות הנוסע לקבל את החיסונים הנדרשים לפי הנחיות משרד הבריאות ובכלל זה לפי תדריך למרפאות יוצאים לחו”ל של משרד הבריאות. פוטוטבע מנועה מלהעניק המלצות רפואיות.
 13. תופעות טבע, מזג אויר וכוח עליון: פוטוטבע איננה אחראית על תופעות שונות של מזג אויר ו/או נסיבות אחרות כלשהן שאינן בשליטתה העלולות לגרום לשינוי או ביטול כלשהו. פוטוטבע תהא פטורה מאחריות כלפי הנוסע בכל הקשור לביטול ו/או שינוי בכל פרק זמן שהוא אשר נגרם במישרין ו/או בעקיפין כתוצאה מכוח עליון, שביתות, סגר, הפרות סדר, שריפה, הצפה, מזג אויר, מרי אזרחי, מלחמה, פעילות טרור, מבצע צבאי, פלישה, מרד, מגיפות, התפרצות הר געש, מחלות, שוד, גניבה, חרם, מעצרים, תקלות טכניות או כל פעולה כיוצא באלה של כוח עליון. כמו כן, ביטול שירות כלשהו אינו מהווה עילה לביטול יתר השירותים ואינו מהווה עילה להשבה ו/או פיצוי בגין שירותים שנרכשו ע”י המזמין ו/או הנוסע בנפרד מהשירות שנרכש מאת החברה ונדחה מסיבות שאינן תלויות בחברה
 14. ביטולים: כמופיע במסמך ההזמנה ובטופס גילוי נאות.
 15. תנאים בהם רשאית פוטוטבע לבטל את אישור ההזמנה ו/או העסקה ו/או הטיול במידה ואין מספר מינימום של משתתפים ו/או בהתאם להודעות מספקי השירותים – בכל שלב ותוך השבת התמורה למזמין.
 16. פוטוטבע אינה אחראית למתן החזר כספי בגין שירותים שלא נוצלו על ידי הנוסע ובלבד שאי ניצול השירותים אינו באחריות פוטוטבע.
 17. אם חלילה נתקל הנוסע בבעיה, או חוסר שביעות רצון לפני הטיול או במהלכו, עליו לפנות מיידית לספק השירות על מנת להגיע לפתרון הולם ללא דיחוי. היה ולא נמצא פתרון על הנוסע לפנות לפוטוטבע לאלתר בכדי שיהא באפשרותה לסייע לו בשעת התרחשות הדברים. על הנוסע לפעול בתום לב, לשתף פעולה ובמידת הצורך למזער הנזק באמצעים סבירים.
 18. קבלת מסמכי נסיעה: על הנוסע לבדוק את מסמכי הנסיעה, מיד עם קבלתם מפוטוטבע, ולוודא כי כל המסמכים הרלוונטיים בידיו ובכלל זה כי הפרטים הרשומים בהם תואמים את ההזמנה. במידה ופרט כלשהו אינו תואם יש לפנות מיידית לפוטוטבע.
 19. על הנוסע להתעדכן עם פוטוטבע ו/או המדריך באשר לסכום היומי המומלץ להביא בהתאם ליעד וצרכיו.
 20. חילוקי דעות: לבתי המשפט במחוז תל-אביב בלבד סמכות ייחודית לדון במחלוקת כלשהי בין הצדדים, ללא קשר למקום חתימת ההזמנה או מקום מגוריו של הנוסע. הדין אשר יחול על כל מחלוקת ו/או כל סכסוך ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בקשר ו/או בנוסע לשירותי התיירות ו/או לתנאים אלו יהיה הדין הישראלי בלבד.
 21. התיישנות: מוסכם על דעת הנוסע, כי בחלוף שנתיים מיום סיום הנסיעה לא יהיה זכאי לבוא אל פוטוטבע בכל תביעות שהן בין עפ”י התקשרותו החוזית דנא ובין בנזיקין ויש לראות בתנאי זה כמגביל את תקופת ההתיישנות לשנתיים בלבד, בהתאם להוראות סעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי”ח-1958.

Design Style Switcher